Algemene voorwaarden Brabantse Avonturen

Artikel 1. Definities 

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:  
VVV: de medewerkers van VVV Noordoost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch  

Artikel 2. Groepsgrootte 

De VVV bemiddelt voor individuen en groepen vanaf het aantal personen dat bij het desbetreffende arrangement wordt aangegeven. Voldoe je niet aan het minimum aantal personen, maar wil je toch een arrangement boeken. Neem dan contact op. 

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst 

Art. 3.1 De overeenkomst komt tot stand indien de VVV en de gast telefonisch of schriftelijk de bevestiging doorgenomen hebben en daarmee een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst zijn aangegaan. Daarna wordt de bevestiging door de VVV naar de gast gestuurd ter ondertekening en retournering binnen 3 dagen.  

Art. 3.2 Degene die namens of ten behoeve van een groep de overeenkomst aangaat (de gast), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.  

Artikel 4. Betaling 

Art. 4.1 Betaling van de arrangementssom geschiedt middels automatische incasso, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De gast ontvangt hiervoor een machtigingsformulier van de organiserende VVV. 

Art. 4.2 De arrangementssom dient uiterlijk 5 dagen voor aanvang van het arrangement in bezit te zijn van de organiserende VVV, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige betaling is de organiserende VVV gerechtigd het gereserveerde arrangement te annuleren. Reeds betaalde gelden worden dan niet gerestitueerd; de annuleringsbepalingen vermeld in artikel 8 van deze voorwaarden zijn alsdan onverminderd van toepassing.  

Artikel 5. Arrangementssom 

Ar. 5.1 In de gepubliceerde arrangementssom zijn inbegrepen, alle in een arrangementsprogramma omschreven zaken. De reserveringskosten bedragen 5 % van de totale reserveringswaarde. Op zondagen wordt er een toeslag van €15,00 berekend bij een arrangement met rondleiding door een gids. Voor rondleidingen in talen anders dan Nederlands wordt een toeslag van €15,00 berekend.  

Art. 5.2 In de arrangementssom zijn niet inbegrepen:  
Het vervoer per touringcar, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;  
De kosten van reisbagage-, reisongevallen-, ziektekosten- en annuleringsverzekering;  
Eventuele meerkosten voor extra consumpties en gebruikte materialen.  

Art. 5.3 De onder 5.2. punt c. genoemde kosten worden door de gast op de dag zelf verrekend met betreffende leverancier, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.  

Art. 5.4 Tenzij anders vermeld gelden de gepubliceerde prijzen per persoon.  

Art. 5.5. De gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op de prijzen en voorwaarden, zoals deze bekend waren tijdens het opstellen van het arrangementsprogramma. De organiserende VVV behoudt zich het recht voor om vóór het totstandkomen van de overeenkomst de prijs te wijzigen indien daartoe aanleiding bestaat door prijsverhoging van derden, waaronder de toepasselijke BTW-voorschriften.  

Artikel 6. Annulering/wijziging programma  

Art. 6.1 De organiserende VVV behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen in het door de gast gereserveerde programma, indien blijkt dat de uitvoerende dienstverlener het door de organiserende VVV met de gast overeengekomen programma niet of slechts in gewijzigde vorm kan uitvoeren.  

Art. 6.2 Indien de organiserende VVV wijzigingen moet aanbrengen in het door de gast gereserveerde programma dan is de organiserende VVV verplicht de gast hiervan in kennis te stellen. De organiserende VVV dient een zo gelijkwaardig mogelijk alternatief voor te stellen met opgave van de eventuele meerkosten. De gast heeft indien van hem in redelijkheid niet verlangd kan worden het arrangement te laten doorgaan, het recht om de overeenkomst te ontbinden. Dit recht vervalt 48 uur nadat de kennisgeving hem bereikt heeft.  

Art. 6.3 Indien het arrangement wegens gewichtige omstandigheden geannuleerd wordt, waaromtrent de organiserende VVV geen verwijt te maken valt, is de organiserende VVV verplicht de gast hiervan in kennis te stellen. Door deze kennisgeving geldt de overeenkomst als ontbonden.  

Art. 6.4 Bij annulering van het arrangement verplicht de VVV zich tot het binnen 10 werkdagen terugbetalen van de reeds betaalde arrangementssom.  

Art. 6.5 Extreme weersomstandigheden kunnen van invloed zijn op het al dan niet doorgang vinden van het programma. De VVV bepaalt of het programma in een dergelijke situatie wel of geen doorgang kan hebben. Indien de VVV beslist dat het programma geen doorgang kan vinden (bijvoorbeeld bij bevroren wateren of een weeralarm), ontvangt de gast de arrangementssom retour voor zover dat de VVV geen gelden verschuldigd is aan de uitvoerende participant(en). Indien de VVV bepaalt dat het programma wel doorgang kan vinden, dan blijft de overeenkomst gehandhaafd en ontvangt de gast de arrangementssom niet retour. De VVV kan niet verplicht worden gesteld een alternatief programma te bieden voor de gast bij extreme weersomstandigheden.  

Art. 6.6 Indien een gast op de dag van het arrangement te laat komt kan dit consequenties hebben; onderdelen van het programma kunnen komen te vervallen. De betaalde gelden voor vervallen programmaonderdelen worden niet aan de gast gerestitueerd.  

Artikel 7. Wijziging van de gast  

Wijzigingen in het afgesproken programma kunnen schriftelijk worden doorgegeven en worden verzorgd indien en voor zover dit mogelijk is. De door de uitvoerende dienstverlener(s) in rekening gebrachte meerkosten zullen worden doorberekend aan de gast. Wijzigingen in het afgesproken arrangementsprogramma, die tussen het tot stand komen van de overeenkomst en de arrangementsdatum worden aangebracht en gevolgen hebben voor de arrangementssom, worden aan de gast gefactureerd.  

Artikel 8. Annulering door gast 

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gelden bij annulering door de gast de volgende bepalingen:  

Art. 8.1 Annuleringen dienen schriftelijk en gedateerd te gebeuren.  

Art.  8.2  Wijzigen van het aantal deelnemers kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek, mits de uitvoerende dienstverlener de voorwaarden van de VVV hanteert. De organiserende VVV zal in overleg met de uitvoerende dienstverlener bepalen of de annuleringsvoorwaarden zoals beschreven in Art.8.3 van toepassing zullen zijn. Zie art. 8.4, 8.5 en 8.6 voor afwijkende voorwaarden. 

 Art. 8.3 Indien de gast het overeengekomen arrangement annuleert, zijn door deze aan de organiserende VVV de volgende, direct opeisbare bedragen verschuldigd, tenzij anders overeengekomen. Bij annulering meer dan drie maanden voor de arrangementsdatum: 0% van de arrangementssom; Bij annulering meer dan twee maanden voor de arrangementsdatum: 15% van de arrangementssom; Bij annulering meer dan 1 maand voor de arrangementsdatum: 35% van de arrangementssom; Bij annulering meer dan 14 dagen voor de arrangementsdatum: 60% van de  arrangementssom; Bij annulering meer dan 7 dagen voor de arrangementsdatum: 85% van de  arrangementssom; Bij annulering minder dan 7 dagen voor de arrangementsdatum is de gast behouden 100% van de arrangementssom te betalen;  

Art. 8.4 Annulering indien (o.a.) een SEGWAY boeking is gemaakt: Indien de gast de Segway activiteit annuleert, is de gast de volgende, direct opeisbare bedragen verschuldigd, tenzij anders overeengekomen: Bij annulering meer dan 30 dagen voor de eerste verhuurdag: 15% van het totale factuurbedrag met een minimum van €100,- Bij annulering minder dan 20 dagen en meer dan 15 dagen voor de eerste verhuurdag: 35% van het totale factuurbedrag; Bij annulering minder dan 15 dagen en meer dan 10 dagen voor de eerste verhuurdag: 50% van het totale factuurbedrag; Bij annulering minder dan 10 dagen en meer dan 5 dagen voor de eerste verhuurdag: 75% van het totale factuurbedrag; Bij annulering vanaf 5 dagen voor de eerste verhuurdag is de gast behouden 100% van het totale factuurbedrag te betalen.  

Art. 8.5 Annulering indien (o.a.) een boeking bij de Kring Vrienden van ‘s-Hertogenbosch voor de gast is gemaakt:  Bij annulering en wijzigingen meer dan 15 dagen voor ingangsdatum gelden de voorwaarden van de VVV. Bij annulering en wijzigingen minder dan 15 dagen voor ingangsdatum is de gast behouden 100% van de arrangementssom te betalen.  

Art. 8.6.1 Annulering indien (o.a.) een boeking bij Doe Nederland voor de gast is gemaakt: Bij annulering meer dan 21 dagen voor ingangsdatum gelden de voorwaarden van de VVV. Bij annulering minder dan 21 dagen voor ingangsdatum is de gast behouden 100% van de arrangementssom te betalen.  

Art. 8.6.2 Vermindering van het aantal deelnemers binnen een marge van 10% kan tot uiterlijk drie weken voor het vertrek kosteloos worden aangebracht. Voor Verminderingen groter dan 10% worden de annuleringsbepalingen toegepast.  

Artikel 9. Klachten 

Ondanks alle aandacht en zorgen is het toch mogelijk dat de gast een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. Deze klacht dient meteen bij de verstrekker van de dienst te worden ingediend en zo mogelijk op de dag zelf bij de organiserende VVV: VVV Noordoost-Brabant, postbus 1039, 5200 BA ’s-Hertogenbosch. Als directe indiening van een klacht niet mogelijk is, of als de klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen 1 maand schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de organiserende VVV. Mocht de klacht niet bevredigend worden afgedaan, dan heeft de gast uiterlijk drie maanden na afloop van de tocht gelegenheid om de klacht in te dienen bij: VVV Groep Nederland, Maarsbergseweg 20, 3957 KW Leersum. Dit betekent echter niet dat VVV Groep Nederland gebonden is door de overeenkomst met de organiserende VVV of dat zij enige aansprakelijkheid aanvaardt. 

Artikel 10. Algemeen voorbehoud 

De organiserende VVV aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover door derden uitgegeven.  

Artikel 11. Aansprakelijkheid 

Art. 11.1 Door de organiserende VVV wordt, tenzij dit aan opzet en/of grove schuld van de (medewerkers van) de organiserende VVV is te wijten, geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade ten gevolge van diefstal, verlies, ongevallen, letsel, kwetsing of overlijden veroorzaakt aan de deelnemer(s) tijdens of ten gevolge van een arrangement.  

Art. 11.2 De organiserende VVV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de door de gast reeds gemaakte kosten als premies voor verzekeringen indien een dagtocht niet kan doorgaan.  

Art. 11.3 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft, is de gast in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.  

Art. 11.4 Indien de gast in gebreke is, dient deze alle op de inning vallende kosten, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke, te vergoeden.  

Artikel 12. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden 

Art. 12.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Brabant onder nummer 41086237.  

Art. 12.2 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.  

Art. 12.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.  

Art. 12.4 De Algemene Voorwaarden worden bij het reserveringsformulier aan de gast opgestuurd.  

Art. 12.5 De Algemene Voorwaarden staan vermeld op de website www.brabantseavonturen.nl